TIETOSUOJASELOSTE

24.5.2018

Viimeisin muutos: ei ole.

25.5.2018 astuu voimaan uusi EU –laki koskien yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR). Olemme sitoutuneet suojaamaan Palveluiden käyttäjien yksityisyyttä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti ja päivittäneet tietosuojakäytäntömme GDPR:n mukaiseksi.

Tässä tietosuojaselosteessamme kerromme, kuinka keräämme ja käsittelemme käyttäjien henkilötietoja Salon KP Oy:ssä. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on joko asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai asiakkaan antama toimeksianto ja sopimus.

Tätä Tietosuojaselostetta voidaan päivittää tarvittaessa tietojen käsittelymenettelyihin tehtävien muutosten mukaan tai muusta syystä. Uusin versio on saatavilla www.salonkp.fi -sivustolla.

Rekisterinpitäjä

Salon KP Oy
Kolmisopentie 1-3
70780 Kuopio
salonkp@salonkp.fi
www.salonkp.fi
 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Salon KP Oy
Puh. 044 260 0638
sp@salonkp.fi

Rekisterin nimi

Salon KP Oy:n asiakasrekisteri
 

Käsiteltävät henkilötiedot ja tiedonlähteet

Keräämme järjestelmäämme kahden tyyppisiä tietoja: käyttäjätietoja ja teknisiä tietoja. Asiakkaan varatessa aikaa nettiajanvarausjärjestelmästämme, ollessa asiakkaanamme tai ostaessa tuotteita tai palveluita; osana varaus-, osto- ja myyntiprosessia, keräämme henkilökohtaisia tietoja järjestelmäämme kuten asiakasnumeron, nimen, osoitteen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen, varaus- ja ostohistorian, nimimerkin, luvan sähköposteihin ja tekstiviesteihin.  

www.salonkp.fi -sivusto on kaikille avoin eikä sivujen selaaminen edellytä rekisteröintiä. Sivustossa on myös kirjautumista vaativa nettiajanvaraussivusto http://salonkp.bowsville.fi. Avoimen verkkosivuston käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen käyttäjä voitaisiin tunnistaa. Käytöstä voidaan kerätä kootusti tilastollista tietoa palvelun kokonaiskävijämäärästä, suosituimmista sivuista, palveluun sisääntulosivuista, palvelusta poistumissivuista tai muita vastaavia tietoja. Tilastollisen tiedon keräämiseen verkkosivustolla voi olla käytössä Google Analytics. Googlen tietosuojakäytäntö on luettavissa osoitteessa https://www.google.fi/policies/privacy/. Tunnistetiedot talletetaan verkkosivuston teknisen toteutuksen ja käytön varmistamiseksi sekä kehittämisen ja markkinoinnin tueksi.

Klikattavat linkit sivuillamme saattavat ohjata kolmansien osapuolien sivuille. Emme ole vastuussa kolmansien osapuolien tai muiden sivujen yksityisyyskäytännöistä. Pyydämme teitä tutustumaan kolmansien osapuolien sekä muiden sivujen tietosuojaselosteisiin heidän sivuillaan.

Uutiskirjeen tilanneista keräämme vain sähköpostiosoitteet ja vastaanottajista keräämme käytön seurantatietoja. Yhteys- ja asiakastietoja voidaan kerätä myös erilaisilla kilpailuilla ja markkinointikampanjoilla. Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella.

Henkilötietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä. Voimme siirtää tai luovuttaa henkilötietoja yhteistyökumppaneillemme, mikäli se on tarpeellista vain tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin. Tällaisia kumppaneitamme saattavat olla esimerkiksi markkinoinnin kumppanit, tietojärjestelmien kumppanit sekä muut yhteistyökumppanit. Tällaisissa tilanteissa henkilötietoja käsitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Voimme myös käyttää kolmansia palveluntarjoajia, kuten maksupalvelujen ja analytiikkapalvelujen tarjoajia suorittamaan tiettyjä henkilötietojen käsittelyä sisältäviä tehtäviä puolestamme. Muutoin emme myy tai luovuta tietojasi ulkopuolisille. Emme myöskään siirrä tietoja ETA-alueen ulkopuolelle muutoin kuin tietosuojalainsäädännön sallimissa tilanteissa. Mikäli sovellettava laki sitä vaatii, henkilötietoja voidaan myös siirtää tai luovuttaa viranomaisille.

Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu rekisteröidyn kanssa.

Rekisterin suojaus

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään teknisten tietojen toteuttajan Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden tai kumppanien toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Järjestelmä on suojattu teknisin ratkaisuin.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyillä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Salon KP Oy:n on samalla ilmoitettava rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

Rekisteröity, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö Salon KP Oy:lle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

Tiedon korjaaminen

Mikäli rekisteröity havaitsee esimerkiksi tarkastusoikeutta käyttäessään, että rekisterin tiedoissa on puutteita tai virheitä, on rekisteröidyllä oikeus pyytää Salon KP Oy:tä korjaamaan tiedot asianmukaisiksi.

Tietojen säilytys

Salon KP Oy säilyttää tietoja tarvittavan ajan, jotta pystymme toteuttamaan tässä selosteessa mainitut käyttötarkoitukset. Joitain tietoja saatetaan säilyttää kauemmin, mikäli laki meitä siihen edellyttää. Rekisteröidyn pyynnöstä tietojen käsittely loppuu aiemmin.

Muut oikeudet

Salon KP Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.

Salon KP Oy sitoutuu oma-aloitteisesti tai rekisteriin rekisteröidyn vaatimuksesta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai esimerkiksi vanhentuneita. Mikäli tiedon korjaamista ei hyväksytä, annetaan Rekisteröidylle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.

Edellä sanotun lisäksi rekisteröidyllä on oikeus kieltää Salon KP Oy:tä käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.

Edellä mainittujen oikeuksien lisäksi sinulla on myös lainsäädännössä taattu oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka, taikka jossa väitetty henkilötietoasetuksen rikkominen on tapahtunut. Suomessa kyseinen valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.